Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Στον κισσό

Συλλογή γύρης απο άνθος κισσού!

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008

First fotograph of bee in flower in 2008 - Πρώτη φωτογραφία μέλισσας σε λουλούδι για το 2008

The first photograph of bee in flower in 2008 is the one that is seen in post. The bee visits blossoms the plant "Senecio vulgaris", that this season blooms in my region. Collects pollen and nectar. Very well for this difficult time period of winter. -
Η πρώτη φωτογραφία μέλισσας σε λουλούδι το 2008 είναι αυτή που βλέπεται στο post. Η μέλισσα επισκέπτεται τα άνθη του φυτού "Senecio vulgaris", που αυτήν την εποχή ανθίζει στην περιοχή μου. Συλλέγει γύρη και νέκταρ. Πολύ καλά γι αυτήν την δύσκολη χρονική περίοδο του χειμώνα.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008

Work in beehive - Εργασία στην κυψέλη

The without discriminations work is the virtue that fills the each beehive. The profit? Always sweet as... honey. Here, the bees change the nectar in honey, removing his humidity.-
Η χωρίς διακρίσεις εργασία είναι η αρετή που γεμίζει την κάθε κυψέλη. Το κέρδος; Πάντα γλυκό σαν …μέλι. Εδώ, οι μέλισσες μετατρέπουν το νέκταρ σε μέλι, αφαιρώντας την υγρασία του.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008

Nectar and pollen - Nέκταρ και γύρη

Today went up the temperature in the 16 Celcius, and the bees came out from their beehives and began their work. Collection of food, nectar and pollen. Thus it begins to increase the population of beehive. Enter fresh pollen and nectar in the beehive, this like a lot in the Queen and give birth more eggs. -
Σήμερα ανέβηκε η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου, και οι μέλισσες βγήκαν από τις κυψέλες τους και άρχισαν την εργασία τους. Συλλογή τροφής, νέκταρ και γύρη. Έτσι αρχίζει να αυξάνει ο πληθυσμός της κυψέλης. Μπαίνει φρέσκια γύρη και νέκταρ στην κυψέλη,αυτό αρέσει πολύ στην βασίλισσα και γεννά περισσότερα αυγά.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008

Prayer - Προσευχή

A corner from my house, belongs in the prayer! The three pictures of Virgin Mary, are gifts, The one that is found in the left winger part of photograph, to me him gave my grand mother (the mother of my father), the one that is in the right part to me him gave my mother, and the one that is in the tallest point is gift from my colleagues. -
Μια γωνιά από το σπίτι μου, ανήκει στην προσευχή!
Οι τρεις εικόνες της Παναγίας, είναι δώρα, Αυτή που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας, μου την χάρισε η γιαγιά μου (η μητέρα του πατέρα μου), αυτήν που είναι στο δεξιό μέρος μου την χάρισε η μητέρα μου, και αυτήν που είναι στο πιο ψηλό σημείο είναι δώρο από τους συναδέλφους μου.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2008

Newborn - Νεογέννητο

Before certain was thinly given birth near in my apiary, this small lamb. The mother near him licked all the hour. Approached slowly and removed certain photographs, one from them is seen in post. -
Πριν μερικά λεπτά γεννήθηκε κοντά στο μελισσοκομείο μου, αυτό το μικρό αρνί. Η μητέρα κοντά το έγλειφε όλη την ώρα. Πλησίασα σιγά και έβγαλα μερικές φωτογραφίες, μία απο αυτές βλέπεται στο post.

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2008

Promise of return - Υπόσχεση επιστροφής

In reception the hotel where we resided, leaving they gave away in my companion, this beautiful rosebud. To them we promised that them we would again visit in certain weeks. -
Στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διαμέναμε, φεύγοντας δώρισαν στην σύντροφό μου, αυτό το όμορφο μπουμπούκι απο τριαντάφυλλο. Τους υποσχεθήκαμε πως θα τους επισκεπτόμασταν ξανά σε ένα μερίκές εβδομάδες.